Kwaliteit

Voeding en voedingsadvies is in onze huidige samenleving een ware hype geworden. Het is voor u als consument soms lastig vast te stellen wat nu gezond is en wat niet. Inzichten lijken razendsnel te veranderen. Daarom is het van het grootste belang dat u zeker bent van de deskundigheid van uw diëtist. U kunt dat op verschillende manieren controleren. U leest er hier meer over.

Kwaliteitsregister Paramedici

Zichtbare kwaliteit

De diëtist houdt haar deskundigheid op peil omdat zij goede zorg belangrijk vindt en dit kunt u zelf controleren. Zij staat namelijk vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een professional beschikt over het juiste diploma, maar ook toetst of zij voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling.

Controleer het zelf!

Alleen een diëtist die voldoet aan de actuele kwaliteitseisen en zich heeft geregistreerd, staat vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kunt u te allen tijde controleren door het register te raadplegen.
Raadpleeg het register via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Lidmaatschap NVD

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2800 leden kan de NVD namens alle diëtisten in Nederland spreken.

Het is belangrijk dat u een voedingsadvies krijgt van iemand die kennis van zaken heeft. Daarom is het goed om te weten dat ‘diëtist’ een beschermde titel is. Iemand mag zich alleen onder strenge wettelijke voorwaarden diëtist noemen.
Er zijn diverse beroepen die zich met voedingsadvies bezighouden: van voedingskundige en voedingsadviseur tot voedingscoach en gewichtsconsulent. Er is echter maar één beroepstitel voor voedingsadvies die wettelijk beschermd is: diëtist.
Iemand mag zich pas diëtist noemen als ze een wettelijk erkende, vierjarige HBO-opleiding heeft gevolgd.

www.nvdietist.nl/
Privacyreglement

Bij de behandeling door de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen. De diëtist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistraties van toepassing.
Volgens het privacyreglement heeft u het recht op inzage in deze gegevens.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de behandeling, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtenregeling Paramedici via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.