Afspraakvoorwaarden Diëtistenpraktijk Maaspoort

Behandelvoorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
 • Ketenzorg: zorg voor een patiënt verleend door verschillende zorgaanbieders, afgestemd op de klachten van de patiënt.
 • Screening: vooronderzoek waarin de diëtist onderzoekt of er een behandeling gestart kan worden.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
 • Vecozo: digitaal systeem voor veilige communicatie in de zorg
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

 1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist, zijnde lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
 2. De diëtist is direct toegankelijk, dit houdt in dat u geen verwijzing nodig heeft van een arts. Wanneer u zonder verwijzing komt, zal de diëtist vooraf een korte screening uitvoeren, om na te gaan of zij u veilig kan behandelen of dat toch een verwijzing of verder onderzoek door de huisarts noodzakelijk is.
 3. Met uw goedkeuring zal de diëtist haar bevindingen en behandelplan aan uw (huis)arts rapporteren. Ook ter afsluiting van uw behandeling vindt een eindrapportage plaats. Indien u dit wenst kunt u inzage hierin en/of een kopie hiervan verkrijgen.
 4. Als u door uw huisarts behandeld wordt voor Diabetes Mellitus type 2, COPD of Vasculair Risico en uw huisarts is aangesloten bij ketenzorggroep Chronos of BeRoEmD, dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van dieetadvisering vanuit de ketenzorggroep. U heeft dan wel een speciale verwijzing nodig van de betreffende zorggroep. Vraag uw huisarts/praktijkondersteuner hiernaar.
 5. Gemaakte afspraken voor consulten kunnen tot 24 uur voor de start van het geplande consult kosteloos geannuleerd worden telefonisch of per e-mail. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist korter dan 24 uur voor die afspraak annuleert, zal de diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt in rekening brengen. Deze kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren.
 6. Het advies van de diëtist is resultaatgericht van aard, zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 7. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 8. De diëtist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistraties van toepassing. Volgens het privacyreglement heeft u het recht op inzage in deze gegevens.
 9. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte is gesteld. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist korter dan 24 uur voor die afspraak annuleert, zal de diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt in rekening brengen. Deze kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren.
 10. Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl
 11. Een exemplaar van deze algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar, middels de praktijkwebsite (www.dieetadviesmaaspoort.nl ) of verkrijgbaar bij de diëtist.
Betalingsvoorwaarden
 1. De actuele tarieven voor dieetbehandeling kunt u vinden op de website van Diëtistenpraktijk Maaspoort.
 2. Via de basiszorgverzekering wordt drie uur behandeltijd vergoed. Deze vergoeding komt wel ten laste van uw eigen risico. Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing van uw huisarts wel verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor zover bekend is bij CZ, Ohra , Delta LLoyd en de Friesland een verwijzing noodzakelijk.
 3. Tevens kan vanuit uw eventuele aanvullende zorgverzekering extra dieetadvisering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
 4. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).
 5. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd). (Denkt u hierbij aan het uitwerken van uw dieetadvies, het maken van gespreksnotities en de rapportage aan uw arts)
 6. Mocht een huisbezoek noodzakelijk zijn, dan wordt hiervoor een toeslag berekend. Hiervoor is altijd een verwijzing van een arts noodzakelijk. Het actuele tarief hiervoor kunt u vinden op de website van Diëtisten- praktijk Maaspoort. De hoogte van deze toeslag is onafhankelijk van reisafstand en reistijd.
 7. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten.
 8. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar.
 9. Het niet of maar gedeeltelijk vergoeden van kosten van voedings- of dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 10. Kosten van ketenzorg worden gedeclareerd bij de regionale Zorggroep, zoals zorggroep BeRoEmD, en zorggroep Chronos, onder voorwaarden welke met deze is overeengekomen.
 11. Bij het ontbreken van een contract, bij een niet medische voedingsadvisering, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de cliënt een factuur die hij binnen 30 dagen na dagtekening dient te voldoen aan de diëtist. Deze factuur wordt maandelijks per e-mail (of indien gewenst per post) aan de cliënt toegezonden.
 12. Een niet tijdig afgezegde afspraak (minder dan 24 uur van tevoren) wordt in rekening gebracht bij de cliënt. (No show tarief ; zie tarieven op website Diëtistenpraktijk Maaspoort).
 13. De door de diëtist aan cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie te worden voldaan.
 14. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Bij het verzenden van een tweede betalingsherinnering zal de diëtist het te factureren bedrag verhogen met € 10,- administratiekosten.
 15. De diëtist is, in het hierboven vermelde geval, gerechtigd tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 16. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.
 17. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.